Paşaport

Emiterea paşaportului simplu temporar

IMPORTANT! în cazul unor situaţii deosebite sau urgenţe justificabile cu documente, în condiţiile legii, se poate solicita eliberarea unui paşaport temporar în regim de urgenţă, fără programare.

 

Vă recomandăm să vă informaţi corect şi complet cu privire la documentele necesare pentru eliberarea paşaportului temporar.

Orice document lipsă, ori prezentat într-o formă necorespunzătoare atrage respingerea cererii şi implică revenirea la oficiul consular după remedierea situaţiei actelor.

1) Pașaportul simplu temporar se eliberează cetățenilor români care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 18 iunie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate și nu se află în una dintre situațiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate, în următoarele situații:

a) pentru persoanele care declară că nu doresc să li se elibereze un pașaport simplu electronic;

b) în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranță ori conflict diplomatic și are aplicată în pașaportul simplu sau în pașaportul simplu electronic o ștampilă ori o viză eliberată de statul cu care țara în care călătorește se află în conflict;

c) când titularul deține pașaport simplu sau pașaport simplu electronic care conține vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă;

d) când titularul a depus pașaportul simplu sau pașaportul simplu electronic pentru obținerea unor vize și declară că trebuie să călătorească de urgență în străinătate;

e) când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viața ori sănătatea îi este pusă în pericol și nu există timpul necesar pentru obținerea acordului celuilalt părinte prevăzut la art. 17;

f) pentru cetățenii români aflați în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile și care declară că este necesar să își continue călătoria în străinătate sau să își reglementeze șederea pe teritoriul unui stat;

g) în situații obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară și urgentă prezența persoanei pe teritoriul altui stat și nu există timpul necesar pentru emiterea pașaportului simplu electronic.

 

(2) Pașaportul simplu temporar se eliberează:

a) în situația prevăzută la alin. (1) lit. a), în termenul legal prevăzut pentru eliberarea pașaportului simplu electronic;

b) în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-g), în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

 

(3) Situațiile prevăzute la alin. (1) lit. e) trebuie dovedite, după caz, cu documente emise de instituția care organizează studiile/concursurile oficiale sau cu documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada și statul/statele în care se vor desfășura studiile/concursurile ori în care va fi urmat tratamentul medical.

(4) Cetățenii români prevăzuți la alin. (1) lit. f), care nu mai posedă documente de călătorie valabile și care declară că este necesar să își continue călătoria în străinătate, trebuie să prezinte documente care să probeze această necesitate.

(5) Situațiile prevăzute la alin. (1) lit. g) trebuie dovedite, după caz, cu documente care să ateste motivele de sănătate, familiale sau profesionale, care determină necesitatea și urgența deplasării persoanei în străinătate.

(6) Cererile pentru eliberarea pașaportului simplu temporar se depun la autoritățile prevăzute la art. 15 alin. (2). Prevederile art. 15 alin. (3), (31) și (6), art. 151, respectiv ale art. 17 se aplică, în mod corespunzător, și cu privire la cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple temporare.

(7) În cazul persoanelor lipsite temporar de capacitate de exercițiu, precum și în cazul persoanelor care, din motive medicale, se află în imposibilitate de a-și exprima voința sau de a se prezenta la autoritatea competentă, cererile pentru eliberarea pașaportului simplu temporar pot fi depuse, în numele titularului, de către reprezentantul legal sau de către autoritățile medicale române ori, după caz, străine, fără ca prezența titularului să fie obligatorie.

(8) În situații temeinic justificate, pentru minorii aflați în străinătate sub o formă de protecție specială dispusă de autoritățile locale competente și care nu dețin documente de identitate sau de călătorie valabile, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României eliberează, cu titlu gratuit, pașapoarte simple temporare, la solicitarea autorităților străine competente, în scopul reglementării situației juridice a minorilor în statul de reședință, dacă nu este posibilă repatrierea acestora.

Documentele justificative a urgențelor invocate, se vor prezenta, în mod obligatoriu, atât în original cât și traduse în limba română de un traducător autorizat.

Valabilitatea paşapoartelor temporare este de 12 luni.

Taxa: 20 Euro achitabilă în numerar/POS.


PAŞAPORTUL SIMPLU TEMPORAR CU DOMICILIUL ÎN GERMANIA (C.R.D.S.)
 

Condiţii pentru adulţi:

 

 • - Documentele se depun PERSONAL la Consulatul General al României la Bonn.

Documente necesare (original şi copie):
1. Paşaportul anterior (dacă este cazul);
2. Cartea de identitate (dacă este cazul);
3. Certificatul de naştere românesc, în original;
Notă: În cazul persoanelor născute în străinătate, este necesară, în prealabil, transcrierea certificatului de naştere în Registrele de Stare Civilă din România;
4. Certificatul de căsătorie românesc (pentru persoanele căsătorite, divorţate, văduve);
Notă: În cazul căsătoriei încheiate în Germania, este necesară, în prealabil, transcrierea certificatului de căsătorie în Registrele de Stare Civilă din România (se poate face şi la consulat);
În actele româneşti de stare civilă (certificat de naştere şi certificat de căsătorie) trebuie să fie vizibilă păstrarea ori continuitatea identităţii persoanei !
În cazul divorţului pronunţat în România, este nevoie de hotărârea de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, în original;
În cazul divorţului pronunţat în Germania, este nevoie, în prealabil, de înregistrarea acestuia în Registrele de Stare Civilă din România, respectiv, înscrierea menţiunilor de divorţ pe marginea actului de naştere ori a actului de căsătorie;
În cazul persoanelor văduve, dacă persoana decedată a fost cetăţean român, atunci este nevoie de certificatul de deces românesc, în original; pentru persoana decedată, cetăţean german, este nevoie de înscrierea modificării în actele de stare civilă româneşti (mențiuni pe marginea actelor de stare civilă);
5. Unul din documentele eliberate de autorităţile germane din care reiese domiciliul (de exemplu "Anmeldung" sau "Meldebescheinigung"), în original, împreună cu traducerea autorizată în limba română.

În cazul în care mai sunteți în posesia cărții de identitate, la eliberarea noului paşaport cu domiciliul în Germania, conform art. 34, alin. (6) din Legea nr. 248/2005 (actualizată) privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România trebuie predat.


Condiţii pentru minori

Condiţii pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani


Cererea pentru eliberarea unui paşaport se formulează în prezenţa minorului, după caz, de către:

 • - Ambii părinţi;
 • - Părintele împuternicit de către celălalt părinte printr-o procură specială autentificată (în România: de către notarul public; în R.F. Germania: de către misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României ori de către autorităţile germane-în cazul acestora din urmă, trebuie îndeplinită procedura de apostilare, iar actul va fi însoţit şi de o traducere legalizată în limba română) ori care are acordul scris (autentificat în aceleaşi condiţii) al celuilalt părinte;
 • - Părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
 • - Părintele în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte;
 • - Unul dintre părinţi, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, numai atunci când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte;
 • - Părintele supravieţuitor;
 • - Reprezentantul legal al minorului;

Documente necesare:

 • - Declaraţia (autentificată), după caz, a parinţilor, a părintelui, a reprezentantului legal ori a părintelui supravieţuitor de acceptare a emiterii unui paşaport pentru minor (se completează la Consulat);
 • - Certificatul de căsătorie românesc al părinţilor (dacă este cazul), în original;
 • - Certificatul de naştere românesc al minorului, în original;
 • - Document(e) de identitate (Paşaport, Carte de Identitate), valabile, în original, după caz, ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau al persoanei împuternicite;
 • - Hotărâre judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, în original (unde este cazul);
 • - Hotărâre judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă, în original, (unde este cazul);
 • - Unul din documentele eliberate de autorităţile germane din care reiese domiciliul (de exemplu "Anmeldung" sau "Meldebescheinigung"), în original, împreună cu traducerea autorizată în limba română;
 • - Certificatul de deces românesc al părintelui, în original, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor;
 • - Paşaportul anterior al minorului (dacă este cazul).


Condiţii pentru minorul care a împlinit vârsta de 14 ani


Cererea pentru eliberarea unui paşaport se formulează de minor, în prezenţa şi numai cu acordul:

 • - Ambilor părinţi;
 • - Parintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
 • - Parintelui în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte;
 • - Unuia dintre părinţi, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, numai atunci când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesare pentru obţinerea acordului celuilalt părinte;
 • - Părintelui supravieţuitor;
 • - Reprezentantului legal al minorului.

Documente necesare:

 • - Declaraţia (autentificată), după caz, a părinţilor, a părintelui, a reprezentantului legal sau a părintelui supravieţuitor de acceptare a emiterii unui paşaport pentru minor (se completează la Consulat);
 • - Certificatul de căsătorie românesc, în original, al părinţilor (unde este cazul);
 • - Cartea de identitate ori, după caz, cartea de identitate provizorie (împreună cu certificatul de naştere, în original) a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • - Certificatul de naştere românesc al minorului, în original;
 • - Document(e) de identitate, valabile, în original, după caz, ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau al persoanei împuternicite;
 • - Unul din documentele eliberate de autorităţile germane din care reiese domiciliul (de exemplu "Anmeldung" sau "Meldebescheinigung"), în original, împreună cu traducerea autorizată în limba română;
 • - Paşaportul anterior al minorului (dacă este cazul).

 

În cazul în care mai sunteți în posesia cărții de identitate, la eliberarea noului pașaport cu domiciliul în Germania, conform art. 34, alin. (6) din Legea nr. 248/2005 (actualizată) privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România trebuie predat.
 

PAŞAPORTUL SIMPLU TEMPORAR CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA

 

Condiţii pentru adulţi

 

 • - Paşaportul se eliberează la cerere (cererea se emite automat, la ghişeu, în momentul depunerii documentelor);
 • - Documentele se depun PERSONAL la Consulatul General al României la Bonn..

Documente necesare (original şi copie):
1. Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie (însoţită de certificatul de naştere românesc, în original) ori, după caz, buletinul de identitate;
Cartea de identitate/Cartea de identitate provizorie/Buletinul de identitate trebuie să fie valabilă/valabil, cu numele actual şi va fi prezentată/prezentat în ORIGINAL.
2. Paşaportul anterior (unde este cazul).
3. Dovada achitării taxei de emitere a paşaportului (se eliberează de către Consulat; taxa pentru procesarea şi emiterea unui paşaport este de 20 €, achitabilă în numerar/POS);

Condiţii pentru minorii
 

Condiţii pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani
 

Cererea pentru eliberarea unui paşaport se formulează în prezenţa minorului, după caz, de către:

 • - Ambii părinţi;
 • - Părintele împuternicit de către celălalt părinte printr-o procură specială ori care are acordul scris al celuilalt părinte;
 • - Părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
 • - Părintele în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte;
 • - Unul dintre părinţi, chiar dacă nu există acordul celuilat părinte, numai atunci când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesare pentru obţinerea acordului celuilalt părinte;
 • - Părintele supravieţuitor;
 • - Reprezentantul legal al minorului.

Documente necesare (original şi copie):

 • - Declaraţia (autentificată), după caz, a părinţilor/părintelui/reprezentantului legal/părintelui supravieţuitor de acceptare a emiterii unui paşaport pentru minor (se completează la Consulat);
 • - Certificatul de căsătorie românesc, în original, al părinţilor (dacă este cazul);
 • - Certificatul de naştere românesc al minorului, în original;
 • - Cărțile/Cartea de identitate, după caz, ale părinţilor/a unuia dintre părinţi, a reprezentantului legal ori a persoanei împuternicite, valabile/valabilă, în original;
 • - Hotărâre judecătorească de încredinţare (spre creştere şi educare) a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, în original (unde este cazul);
 • - Hotărâre judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă, în original (unde este cazul);
 • - Documente emise de instituţia care organizează studiile ori concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu ori, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical;
 • - Certificatul de deces românesc, în original, al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor;
 • - Paşaportul anterior al minorului (dacă este cazul);
 • - Dovada achitării taxei de emitere a paşaportului (se eliberează de către Consulat;  taxa pentru procesarea şi emiterea unui paşaport este de 20€, achitabilă în numerar/POS);

 

Condiţii pentru minorul care a împlinit vârsta de 14 ani
 

Cererea pentru eliberarea unui paşaport se formulează de minor, în prezenţa şi numai cu acordul:

 • - Ambilor părinţi;
 • - Părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
 • - Părintelui în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte;
 • - Unuia dintre părinţi, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, numai atunci când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilat părinte;
 • - Părintelui supravieţuitor;
 • - Reprezentantului legal al minorului.

Documente necesare (original şi copie):

 • - Declaraţia (autentificată), după caz, a părinţilor, a părintelui, a reprezentantului legal sau a părintelui supravieţuitor de acceptare a emiterii unui paşaport pentru minor (se completează la Consulat);
 • - Certificatul de căsătorie românesc, în original, al părinţilor (unde este cazul);
 • - Cartea de identitate ori, după caz, cartea de identitate provizorie (împreună cu certificatul de naştere românesc, în original) a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • - Certificatul de naştere românesc al minorului, în original;
 • - Cărțile/Cartea de identitate, după caz, ale părinţilor/a unuia dintre părinţi, a reprezentantului legal ori a persoanei împuternicite, valabile/valabilă, în original;
 • - Paşaportul anterior al minorului (dacă este cazul);
 • - Dovada achitării taxei de emitere a paşaportului (se eliberează de către Consulat; taxa pentru procesarea şi emiterea unui paşaport este de 20 €, achitabilă în numerar/POS).


NOTĂ: Orice diferenţă de nume sau prenume în documentele româneşti/germane atrage respingerea cererii de paşaport până la reglementarea situaţiei actelor.

La preluarea imaginii faciale, solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii închişi ori să poarte ochelari, iar expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună.

 

 

 

24 Ianuarie 2020 - Zi liberă

16.01.2020

Vă reamintim că în data de 24 ianuarie 2020 Consulatul General al României la Bonn nu va lucra cu publicul. 

Alerte de călătorie

07.01.2020

Ministerul Afacerilor Externe vine în permanenţă în sprijinul cetăţenilor români care doresc sa călătorească în străinătate, prin secţiunea de pe site-ul…

Seară muzicală româno-germană

12.12.2019

În data de 07 decembrie 2019, consulul general al României la Bonn, domnul Dr. Gheorghe Dimitrescu a participat la evenimentul cultural "Enescu întâlneşte Bach",…

Trei decenii de libertate în România

11.12.2019

Cercul Cultural Româno-German vă invită în data de 15 decembrie 2019, ora 16:00 la întâlnirea cu tema "Trei decenii de libertate în România 1989-2019" Programu…
 • – Votul în străinătate – INFORMAȚII GENERALE Alegerile prezidențiale din 2019 vor avea loc în data de 10 noiembrie (turul I) și 24 noiembrie (turul II). Cetățenii români cu drept de vot aflați în străinătate au la dispoziție 3 opțiuni pentru a-și exercita dreptul de vot: 1. Prin corespondență Alegătorul care dorește să se înscrie pentru votul prin corespondență trebuie să completeze un formular on-line, în care să menționeze numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu sau reşedinţă, adresa de e-mail, precum şi opţiunea de transmitere în ţară sau la reprezentanţa diplomatică a votului exprimat prin corespondenţă. La acest formular, alegătorul trebuie să anexeze copia scanată sau fotografia actului de identitate şi a documentului care dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autorităţile străine. Lista documentelor care dovedesc dreptul de ședere în străinătate poate fi consultată la următorul LINK. După finalizarea procedurii de preînregistrare pe portal, alegătorul va primi un e-mail de control, pe care trebuie să-l confirme, în caz contrar validarea înregistrării neputându-se realiza. Precizăm că validarea înregistrării alegătorului din străinătate se face de către AEP, în termen de 5 zile de la confirmarea, de către acesta, a email-ului de control. 2. la o secție de votare pentru care s-au înregistrat în Registrul electoral și pentru care au optat să voteze cel puțin 100 de alegători înregistrați Alegătorul român care optează să voteze în străinătate la o secție de votare va completa un formular on-line, în care va înscrie numele, prenumele, codul numeric personal, localitatea şi statul unde optează să voteze, la care anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate. Menționăm că o secție de votare poate fi înființată la cererea a minimum 100 de cetățeni din aceeași localitate sau dintr-un grup de localități. 3. la oricare dintre secțiile de votare organizate în străinătate dacă nu au optat pentru votul prin corespodență. IMPORTANT: Pentru a putea vota prin corespondență sau la o secție de votare înființată în localitățile sau grupurile de localități în care au optat să voteze cel puțin 100 de alegători ESTE NECESARĂ ÎNREGISTRAREA pe portalul http://www.votstrainatate.ro/ gestionat exclusiv de Autoritatea Electorală Permanentă. IMPORTANT: Formularele de înregistrare vor fi active până în data de 11 septembrie 2019. Dacă nu v-ați înregistrat ca alegător în străinătate, puteți vota la oricare din secțiile de votare organizate în afara țării, pe baza unui document de identitate valabil în ziua votării (cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar, titlul de călătorie, iar, în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua votării;) IMPORTANT! Secțiile de votare din străinătate vor fi deschise timp de trei zile pentru fiecare tur al alegerilor: VINERI, 8/22 noiembrie 2019, între orele 12-21 ​ SÂMBĂTĂ, 9/23 noiembrie 2019, între orele 7-21 ​ DUMINICĂ, 10/24 noiembrie 2019, între orele 7-21. Alegătorii care la ora 21.00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de vot. Doi membri desemnaţi de biroul electoral al secţiei de votare, din cadrul acestuia, verifică la ora 21.00 dacă în afara sediului secţiei de votare se află alegători care aşteaptă să îşi exercite dreptul de vot şi constată şi monitorizează ordinea în care aceştia au acces în localul de vot. Alegătorii aflaţi în situaţiile de mai sus pot vota până cel mult la ora 23.59. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE Legislaţie Autoritatea Electorală Permanentă